REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.laily.eu

Preambuła

Niniejszy regulamin (określony dalej jako („Regulamin”) został ustanowiony w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji zamówień składanych na www.laily.eu.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Usługodawca – Dawid.pl Hubert Górnicki, adres: ul. Warszawska 256, 42-209 Częstochowa, NIP 9491935809, REGON 243316210, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Tel. Kom.: 537146021, e-mail dawidplgroup@gmail.com;

  2. Klient – usługobiorca w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. –

o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  1. Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

  2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.laily.eu

  3. Produkt- rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;

  4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Zamówienie- oświadczenie Klienta, mogące prowadzić do zawarcia Umowy;

  6. Strony- Klient i Usługodawca;

  7. Dane osobowe- informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.